5 KM (DƯỚI 15 TUỔI)

5 KM

* Đường chạy: Sẽ cập nhật.

 

* Thời gian

05:45 Tập trung tại vạch Xuất phát

05:50 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 5 km

06:05 Khởi động

06:15 Xuất phát

 

* Thời gian Cut-off: Không áp dụng

 

* Bản đồ Đường chạy: Sẽ cập nhật

CUỘC ĐUA KHÁC
FULL MARATHON
25.07.2021 - 21:45
CỰ LY 10 KM
25.07.2021 - 21:42
CỰ LY 5 KM
25.07.2021 - 21:35